top of page
Depositphotos_16232117_XL.jpg

Algemene Voorwaarden

Door het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er voor de wekelijkse lessen, work­shops, dans­voor­stellin­gen, beur­ten­kaartsessies of danskampen en het betalen van het lidgeld/toegangsgeld bevestig je je defin­it­ieve inschrijving.

Lesgeld dat reeds betaald is, wordt enkel deels terugbetaald op vertoon van een doktersattest. Er wordt steeds een administratiekost van €40 aangerekend. Het resterende bedrag wordt in de vorm van een tegoed bon terugbezorgd. Deze bon kan gebruikt worden voor lesgeld, dansweken en in onze danswinkel. Attesten dien­en gemaild te worden naar info@dance-control.be.

Wie ins­ch­rijft voor een les, is op het moment van ins­ch­rijv­ing zeker dat hij deze les zal vol­gen en betaalt het lidgeld binnen de 5 kal­ender­d­a­gen. Na ins­ch­rijv­ing en betal­ing kan geen lidgeld ter­ug gev­raagd worden. Enkel dwin­gende medis­che reden­en (in het gips, rol­stoel, krukken …) worden nog aan­vaard. De reden voor deze invo­er­ing is evid­ent: onze lessen kennen een ins­ch­rijv­ingsstop. We wil­len de spon­t­ane ‑niet over nagedachte- ins­ch­rijvin­gen vermijden om zo de dansers die anders op een wacht­lijst komen te staan de kans te geven met­een hun plaats in te nemen.

Door je in te schrijven en het lidgeld te betalen ga je akkoord met de afspraken van de dan­sschool die je kan opv­ragen via info@dance-control.be. Indi­en een gedeel­telijke of volledige ter­ug­betal­ing gebeurt zoals hier­voor bes­chreven, wordt steeds een admin­is­tratiekost van €40 en verzeker­ing afge­houden daar dit reeds gemaakte kos­ten zijn.

In gev­al van over­macht is een ter­ug­betal­ing niet mogelijk. We prober­en in dit gev­al altern­atieve les­vor­men te voorzi­en. We com­penser­en waar mogelijk en vragen om begrip in dergelijke uitzon­der­lijke situ­aties. Lidgeld wordt in gev­al van over­macht noo­it terugbetaald.

De instructies van de docenten worden stipt en onmid­del­lijk opgevolgd.

De docenten zijn gemachtigd elke leer­ling die de lessen stoort door onaan­vaard­baar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeg­gen. Een ter­ug­betal­ing van het lidgeld om deze reden­en wordt niet aanvaard. De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden en de andere leer­lin­gen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

Het is niet toe­gel­aten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten streng­ste ver­boden. Water en sportdrank is toegestaan wan­neer de docenten dit nodig acht­en.

Door je in te schrijven of een work­shop te vol­gen, ga je akkoord dat we foto’s en video’s met jou erop mogen pub­licer­en en gebruiken ter reclamedoeleinden.

Toegangs­gelden van dans­voor­stellin­gen worden niet ter­ug­betaald of omgeruild.

bottom of page